antšankinti

antšankinti
antšankìnti (ž.) tr. 1. I priversti užšokti. 2. suraizgyti, sugarankščiuoti: Siūlai tiek antšankýti, tiek antsukoti! Ggr. 3. užmesti: Beekėdamas vaikis antšankìno kumelei ant kojos ekėtes: dabar raišta Skd. 4. užtraukti, užnešti: Perkūnas veikiai antšankìna lytaus Nt. \ šankinti; antšankinti; apšankinti; atšankinti; įšankinti; iššankinti; nušankinti; pašankinti; paršankinti; peršankinti; prašankinti; prišankinti; sušankinti; užšankinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apšankinti — apšankìnti tr. 1. KŽ sukergti: Apšankinù kumelę K. 2. Kl pašokinti: Apšankinau dešimtį panų vakarelė[je] Šts. šankinti; antšankinti; apšankinti; atšankinti; įšankinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšankinti — atšankìnti K 1. tr. KŽ versti atšokuoti: Arklį atšankìnti KI81. 2. intr. K, KŽ atjoti, atšuoliuoti: A, – sako atšankindamas užveizdas, – tai jūs jau pailsę! I.Simon. Jis zovada atgal atšankino, nukopė ir atidavė jam jo žirgą LC1883,34. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššankinti — iššankìnti tr. 1. K, KI615, Š, KŽ priversti iššokti, iššokdinti: Iššankysiu par stogą kaip kriupį ant lentelės Trk. ║ mušant pervaryti: Iššankìna, iškrokina arklius par tą upę Šv. 2. visas (visus) pašokinti: Visas mergas [pabrolys] iššankìno,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušankinti — nušankìnti tr. K 1. KŽ priversti nušokti: Du klebonu nu krasės nušankinau – netikėjo, kad aš toki jauna (nustebę pašoko nuo krasės) Plt. 2. Pkl šokdinant nuvarginti, nukamuoti: Šankìno, šankìno velnias [pamotės dukterį], kol tik nūšankìno (ps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršankinti — paršankìnti tr. K 1. KŽ priversti parlėkti, paršuoliuoti. 2. Šts skubiai parvežti, parnešti, pargabenti: Nakčia pagal paršankìnom daktarą Plt. Tik pasakyk anam, o tujau paršankìna iš miesto, ko tik nori Vvr. šankinti; antšankinti; apšankinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašankinti — pašankìnti 1. tr. K, KII40, FrnW962, KŽ priversti pašokinėti, pašuoliuoti: Pašankìnti arklį NdŽ. ║ priversti pašokti, pakilti: Pašankinau zuikį, bet nenušavau Dr. 2. intr. K, FrnW962, KŽ nujoti, nušuoliuoti: Jis ant arklio užsimetęs ... ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršankinti — tr. 1. K, KŽ priversti peršokti. 2. sukant pagadinti, persukti: Vaikai paršankino laikrodį, nebrodo adynų Ggr. 3. pergabenti, perplukdyti: Šiandien jūrų bangos peršankino vieną šėpį kraštop linkai TP1880,13. šankinti; antšankinti; ap …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašankinti — prašankìnti 1. tr. KI317 priversti pro šalį pralėkti, prašuoliuoti. 2. tr. K, NdŽ pravežti (šuoliuojant): Artileriją šuole prašankino LC1889,39. 3. intr. NdŽ prašuoliuoti. 4. tr. skubant kiek paruošti: Motriškosios, a prašankìnot (prakepėt)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišankinti — prišankìnti tr. 1. K, KŽ priversti prieiti, kur atskubėti, prišuoliuoti: Sūnų Kaune prišankìno pry telepono, aš ir pasikalbėjau Šts. 2. Rs, Skr užtektinai prišokinti: Niekas neprišankìno munęs, nebuvau iš gražiųjų Krš. 3. prk. prikamuoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušankinti — sušankìnti tr. 1. K, NdŽ, KŽ priversti visus sušokti: Arklius par tvorą į daržą sušankìnk J. 2. K, J, KŽ, Klp, Dov, Prk, Vkš daryti, kad susitrauktų, sušoktų: Sušankìnk su karštu prosu tą bostoną, kad pasiuvus ankštas nebūtų Šts. Pragijuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”